När beställaren avser att utnyttja skattereduktion (ROT-avdrag) för arbetskostnaden enligt inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget ska detta meddelas vid beställning. Beställaren ska även lämna en ifylld ROT-klausuls blankett. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnader eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. fakturamodellen ska beställare fakturera hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Dock högst 50 000:- per person som står som ägare på fastighet/lägenhet eller fritidshus. Detta innebär att det krävs att arbetskostnaden uppgår till 166 667:- för att ROT-avdraget ska kunna utnyttjas maximalt.

Läst mer om ROT-avdraget på www.skatteverket.se 

Om Du vill använda Dig av ROT-avdrag på det arbete som vi utför behöver Du lämna in vårt dokument ROT-Klausul ifyllt och klart så snart som möjligt. Dokumentet kan Du beställa från kontoret via telefon eller e-post. Alternativt skriva ut från hemsidan: Länk till ROT-klausul

Om du inte lämnat in ansökan om detta innan fakturering och önskar att vi gör detta i efterhand, så tar vi ut en administrationsavgift på 60 SEK exklusive moms.

Avslår Skatteverket ROT-ansökan ska beställaren omgående betala återstående belopp på fakturan.

BADRUM

Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion. Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion. Ej installation av tvättmaskin.

BERGVÄRME

Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BLANDARE/KRANAR

Byte av blandare/kranar ger rätt till skattereduktion.

BRUNNSBORRNING

Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FJÄRRVÄRME – SMÅHUS

Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT

Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

FUKTMÄTNING

Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.

INFILTRATIONSANLÄGGNING

Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

JORDVÄRME

Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

LUFTVÄRMEPUMP

Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP

Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

REPARATION AV VÄRMESYSTEM

Alla värmesystem som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten är berättigade till ROT-avdrag.

SANITETSPORSLIN

Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

TILLBYGGNAD

Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP

Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

VATTENLEDNING

Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

VENTILATION

Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VÄRME

Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Obs, kostnaden för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA/VÄRMEPUMP

Installation/inmontering eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.


file_pdf_16x16  ROT-klausul.pdf