Kvalitetspolicy

Björklunds RÖR ska uppfylla våra kunders behov och förväntningar av professionellt utförda VVS-installationer, service och underhållsarbeten till konkurrenskraftiga priser och med kvalitet.

Det uppnår vi genom att:

 • Vi ska ha dokumenterade rutiner samt arbeta med ständiga förbättringar.
 • Våra motiverade medarbetare med god yrkeskunskap ska i alla arbeten skapa goda och varaktiga relationer med både våra kunder och samarbetspartners.
 • Vi ska påbörja arbetena i tid och följa tidplanen och att vid avslutat uppdrag ha 0 fel vid avlämnandet/egenkontrollen.

Miljöpolicy

Björklunds RÖR ska bidra till en förbättring av vår inre och yttre miljö, detta gör vi genom att:

 • Göra medvetna val av transport, material och arbetsmetoder för att förebygga föroreningar, nedskräpning o dyl.
 • Genom utbildning öka kunskapen hos alla våra medarbetare om miljöns betydelse och hur den påverkas genom vårt arbetssätt
 • Följa tillämpningsbara lagar och kundernas definierade miljökrav.
 • Arbeta med mål, handlingsplaner och ständiga förbättringar för att kunna följa upp och styra vårt miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

Björklunds Rör ska integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör. Vi formulerar arbetsmiljömål utifrån Björklunds Rör:s övergripande arbetsmiljöpolicy, för att löpande kunna följa upp dem i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker bl a via skyddsronder och riskbedömningar. Allt förebyggande arbete sker i samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.
Lagstiftning och partsöverenskommelser är ett minimikrav Vi uppmuntrar till ledarskap som främjar säkerhet och hälsa, detta genom ett fortlöpande friskvårdsarbete där vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa genom att:

 • Känna till verksamhetens mål, policy och vision
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta ansvar för sin egen hälsa